Deontologie

Referentie op het vlak van deontologie

Het European expertise and expert institute publiceerde in oktober 2015 de European guide for legal expertise. De gids bevat heel wat deontologische aanbevelingen in verband met het werk van gerechtelijke deskundigen.

Als deskundige in portefeuillebeheer leeft SIGMA bij de uitvoering van zijn opdracht de (als essentieel beschouwde) goede praktijken na zoals ze in de hierboven vermelde European guide for legal expertise beschreven staan.

Algemene regels
  • Bij de uitoefening van zijn opdracht moet de deskundige blijk geven van bekwaamheid, integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
  • De deskundige moet zich zowel tegenover alle partijen loyaal tonen, ook al is hij door een van de partijen aangesteld. Hij mag niets verborgen houden, zelfs niet door weglating van elementen die ongunstig zouden kunnen zijn voor de partij die hem als deskundige betaalt.
  • De deskundige is gebonden door het beroepsgeheim en mag geen vertrouwelijke informatie waarover hij beschikt openbaar maken.
Verslagen
  • In zijn verslagen neemt de deskundige alle belangrijke feiten op. Die feiten moeten volledig en exact zijn. Als de deskundige het na de ondertekening om welke reden dan ook nodig acht een correctie aan te brengen, moet hij alle betrokken partijen daarover inlichten.
  • De deskundige stelt zijn verslagen volledig onafhankelijk op en laat zich door niemand beïnvloeden, ook niet door zijn opdrachtgevers.
  • De deskundige vermeldt zijn informatiebron en baseert zich zo veel mogelijk op erkende bronnen .
Regels met betrekking tot de andere betrokken partijen
  • De deskundige vermijdt elk gedrag tegenover de partijen dat de professionele relaties kan schaden. In zijn relaties met de partijen legt de deskundige hoffelijkheid, eerlijkheid, duidelijkheid en eenvoud aan de dag.
  • De deskundige moet zich tegenover de andere deskundigen gematigd opstellen.
  • De mededinging tussen deskundigen mag uitsluitend steunen op de bekwaamheid en de kwaliteit van de verslagen en moet met respect voor de beroepsethiek gebeuren.
  • De deskundige die wordt gevraagd om een analyse te maken mag dat uitsluitend met volledige kennis van zaken doen en moet daarbij onpartijdig blijven. Willekeur is uitgesloten. De deskundige moet zijn adviezen en beoordelingen altijd duidelijk formuleren en motiveren. Bovendien moet hij zijn persoonlijke opvattingen achterwege laten.
Contact us