Links

Prudentiële verwachtingen van de FSMA inzake het deugdelijk bestuur van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

De wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de IBP’s stelt nieuwe normen vast inzake deugdelijk bestuur, in het kader van de toepassing in de Belgische wetgeving van de Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Conform de “prudent person” regel gaat de voorkeur eerder uit naar een kwalitatieve dan naar een kwantitatieve benadering van het beheer van de IBP’s. Dit veronderstelt een bedachtzamer en professioneler beheer alsook de naleving van de beginselen inzake deugdelijk bestuur van de IBP’s.

De beginselen inzake deugdelijk bestuur moeten echter op redelijke en evenredige wijze worden toegepast. Conform het evenredigheidsbeginsel moet iedere IBP ter zake dus een coherent en adequaat beleid uitstippelen dat aangepast is aan haar werkzaamheden, rekening houdend met het volume, de aard en de complexiteit van die werkzaamheden en dus met haar risicoprofiel.

Toegang tot website

European Expertise and Expert Institute
Contact us